Buying a cake

A bus stopped near a small English town in the country. A man looked out of the window and saw a woman selling cakes. The man wanted to buy a cake; but the woman was far away from the bus. The man didn’t want to get out himself, so he asked for a little boy who was near the bus. “How much does the cake cost?” “Three pence, sir,” answered the boy. The man gave him six pence and said to him, “Bring me a cake, and with the other three pence buy for you.”

A few minutes later the boy came back eating a cake. He gave the man three pence change and said. “There was only one cake left, sir.”

Ավտոբուսը կանգնեց Անգլիական մի փոքր գյուղակի մոտ:Մի մարդ նայեց պատուհանից դուրս և տեսավ մի կնոջ,ով վաճառում էր խմորեղեն:Նա ուզում եր գնել խմորեղեն,բայց չեր ուզում  ինքը գնի,որովհետև կինը հեռու էր ավտոբուսից:Նա խնդրեց մի փոքրիկ տղայի գնել խմորեղեն և տվեց նրան վեց պենս և ասաց.

-Գնիր երկու խմորեղեն՝ մեկը ինձ համար,երկրորդը՝ քեզ:Հինգ րոպե հետո տղան խմորեղեն ուտելով եկավ  հետ,մարդուն տվեց երեք պենս և ասաց.

-Այնտեղ միայն մեկ խմորեղեն կար պարոն:

Answer to these questions

1. Where did the bus stop?

2. What did the man do?

3. What did the man see?

4. Where was the woman?

5. How much did the cake cost?

6. Did the boy buy a cake for that man?

Vocabulary

country-քաղաք,երկիր,գյուղ

to sell-վաճառել

to buy-գնել

far away-հեռու

near-մոտ

cost-արժենալ

change-փոխել,փոխանակել,մնացորդ

Complete the sentences

1.A bus ….. near a small English …. in the country.

2.A man ….. out of the window and saw a …… selling cakes.

3.The man didn’t ….. to get out himself, so he ….. for a little boy who was ….. the bus.

4. The man …… to buy a cake; but the ….. was far away from the bus. The man didn’t want to get out himself, so he ….. for a little ….. who was near the bus.

5. There was …. one cake left, ….”

6. The man …. him six pence and … to him, “Bring me a …., and …. the other three … buy for you.”

7. A few ……. later the boy …. back eating a …. .

Find the correct verbs.

now                          yesterday

stopped                        stop

answer                     answered

wanted                          want

buy                           bought

saw                           see

give                          gava

brougtt                     bring

Find the antonyms

sell-

far-

town-

ansewer

man

woman

Աղբյուրը՝https://animrteyan.wordpress.com/2014/06/15/buying-a-cake

Реклама

Հովիվը և գայլը

Հովիվը մի գայլի տեսավ, ով ներխուժեց հոտի մեջ և շատ ոչխարներ հոշոտեց: Գազանը շատ էր ուժեղ և շները չկարողացան նրան դիմագրավել: Որոշ ժամանակ անց հովիվը թակարդով բռնեց նրան և շներին կարգադրեց հարձակվել նրա վրա: Երբ շները գզում էին գիշատչին, հովիվը քթի տակ նախատում էր նրան.

Օ, ամենադաժան կենդանի: ՈՒ՞ր է կորել քո ուժը, որին դու տիրապետում էիր մի ժամանակ: Դու նույնիսկ շներին չես կարողանում դիմադրել:

Յուրաքանչյուրը ուժեղ է իր գործում որոշակի հանգամանքներում: